پروژه های تکمیل شده

پروژه تجاری اداری اریکه
مجتمع تجاری ،اداری خدامی
سفارت ایران در الجزایر
مجتمع اداری تجاری آمل
مجتمع مسکونی بهمن(مهرپردیس-پیمانکاری)
مجتمع تجاری گلستان (اندیشه)
مجتمع مسکونی نیلوفر (اندیشه)
مجتمع مسکونی ناز (شهرک ناز)
مجتمع مسکونی هشتگرد
مجتمع مسکونی گلشن (مارلیک-کرج)
مجتمع مسکونی گلسار 2(فردیس-کرج)
مجتمع مسکونی گلسار 1(فردیس-کرج)
مجتمع مسکونی گلریز(مارلیک-کرج)
مجتمع مسکونی گلستان سه (اندیشه)
مجتمع مسکونی گلستان دو (اندیشه)
مجتمع مسکونی گلستان یک (اندیشه)
مجتمع مسکونی بوستان (اندیشه)
مجتمع مسکونی بهستان (اندیشه)
مجتمع مسکونی بنفشه (اندیشه)
مجتمع مسکونی سهند
مجتمع مسکونی دیباجی(پیمانکاری)
مجتمع مسکونی بلوار فردوس
ساختمان اداری-تجاری جمهوری
ساختمان اداری ارمغان
ساختمان اداری 30 واحدی مینو
ساختمان اداری آفریقا
مجتمع مسکونی لویزان
مجتمع مسکونی یاسمن
مجتمع مسکونی یاس
مجتمع مسکونی نیلوپارک
مجتمع مسکونی کارون
مجتمع مسکونی  74 واحدی بهار
مجتمع مسکونی  60 واحدی پامچال
مجتمع مسکونی 61 واحدی سرو
مجتمع مسکونی 120 واحدی مینا
مجتمع مسکونی 19 واحدی ارغوان
مجتمع مسکونی  199 واحدی  کوثر
مجتمع مسکونی چناران
پروژه جماران