مشخصات

مجتمع مسکونی کارون

محل پروژه

 تهران-خ کارون ، بین چهارراه طوس و خ بهنود ، بالاترازبیمارستان بابک ، پ 448

مساحت خالص

 70850مترمربع

تعداد و تنوع واحدها

72 واحد ، 2 بلوک 60 واحدی و یک بلوک 12 واحدی

تعداد بلوک

3 بلوک ، 2 بلوک 9 طبقه ای و 1 بلوک 7 طبقه

تعداد طبقات

9 طبقه

نوع نما

آجرسه سانتی قرمز

وضعیت پروژه

تکمیل شده

میزان پیشرفت فیزیکی

واگذارشده

مجتمع مسکونی کارون

مشخصات

مجتمع مسکونی کارون

محل پروژه

 تهران-خ کارون ، بین چهارراه طوس و خ بهنود ، بالاترازبیمارستان بابک ، پ 448

مساحت خالص

 70850مترمربع

تعداد و تنوع واحدها

72 واحد ، 2 بلوک 60 واحدی و یک بلوک 12 واحدی

تعداد بلوک

3 بلوک ، 2 بلوک 9 طبقه ای و 1 بلوک 7 طبقه

تعداد طبقات

9 طبقه

نوع نما

آجرسه سانتی قرمز

وضعیت پروژه

تکمیل شده

میزان پیشرفت فیزیکی

واگذارشده