فرم پیش ثبت نام

درخواست واحد

*
*
*
*
جهت جداکردن آدرس می توانید از "," و یا "." استفاده نمایید
لطفا شماره تماس خود را با پیش شماره وارد نمایید (مثلا ********021)
نمونه آدرس ایمیل شما exp@gmail.com
*
شما می توانید در این فیلد نام مثلا "شهر اندیشه" یا "شهر تهران" را بنویسید
*
شما می توانید در این فیلد نام مثلا پروژه "مرکز شهر" یا "بنفشه2" را تایپ کنید
واحد بر حسب متر مربع است