چشم انداز و ماموریت

چشـم انـدازشـرکت

    پیشرو در احداث واحدهای مسـکونی، تجـاری و اداری با دستیابی به رشد  25 درصد سـالانه درآمد.

 

بیـانیـه مـامـوریت شـرکت

    تـامین منافـع و رضایت سرمــایه گذاران و مشتریان در گستـره ایران و سـایر کشورها از طریق سرمــایه گذاری واحداث واحـدهای مسکونی، تجاری و اداری با فنـاوری نـوین.

 

استـراتـژی های شـرکت

1-  سـرآمدی در سرعت و کیفیت

2-  توســعه بازار و خـلق مشارکت

3-  همگـام با فنـاوری های نـوین

4-  سـاخت سبز