واحد برتر مشتری مداری

تندیس سومین جشنواره سراسری یکصد واحد مشتری مدار

برند منتخب ملی در صنعت ساختمان

سیمرغ اجلاس برترین انتخاب ملی صنعت ساختمان سال 1402

واحد برتر رضایتمندی مشتری

تندیس هفتمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری

گواهینامه ها و تقدیرنامه های شرکت

 گواهی تعهد به تعالی  اهتمام به کیفیت  گواهی رنکینگ سازمان مدیریت صنعتی
 گواهی ایزو 9001  گواهینامه 05  ایزو 14001
 گواهی HSE  گواهی HOSAS18001   

 

 گواهینامه سازه برتر  گواهینامه بهره وری
 گواهینامه بهره وری  گواهینامه بهره وری  
 گواهی نمایشگاه