معرفی مدیران

  

 سرپرست و عضو هیئت مدیره : دکتر علی نبی زاده

 معاون واحد فنی و اجرایی : مهندس پرویز احمدی

 معاون واحد برنامه ریزی و توسعه :مهندس احسان کمایی

 معاون واحد اداری و مالی : امیرحسین توکل زاده

 مدیر واحد املاک : مهندس سید احسان حسینی

 مدیر واحد فروش : سعیده رحمانی 

 مدیر واحد فنی، پیمان و رسیدگی : مهندس وحید شیخ علی

سرپرست واحد فنی و مهندسی : مهندس سیامک انصاری

سرپرست واحد بازرگانی : مهندس پرهام آهنگرانی فراهانی

سرپرست واجد حقوقی : رضا نوری

سرپرست واحد اداری و منابع انسانی : مهدی بهرامی

سرپرست واحد روابط عمومی : مهندس محمد شعیبی