معرفی مدیران

  

 مدیرعامل : مهندس علی شاه حیدری 

 معاون فنی و اجرایی : مهندس امیر منتی

 معاون برنامه ریزی و توسعه : مهندس فرشید احدی

 معاون اداری و مالی : مهندس امیرحسین توکل زاده

 مدیر مالی : مهندس عباس کتابی

 مدیر املاک : مهندس سید احسان حسینی

 مدیر فروش : مهندس سعیده رحمانی 

 مدیر پیمان و رسیدگی : مهندس وحید شیخ علی

مدیر روابط عمومی : مهندس محمد شعیبی

مدیر فنی و مهندسی : مهندس سیامک انصاری