پیشنهاد افزایش سرمایه هیئت مدیره

پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران - نماد: ثتران

موضوع:  پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه 
با عنایت به ماده 3 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب 1395/07/17 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار و اوراق بهادار) به پیوست گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 1,200,000,000,000 ریال به مبلغ 1,400,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور تامین نقدینگی و اصلاح ساختار مالی که در تاریخ 1398/09/09 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.
بدیهی است انجام افزایش سرمایة یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1398/08/30

 
پروژه های واگذار شده :
نام پروژه محل پروژه کاربری واحد آبان ۱۳۹۸ از ابتدای سال مالی تا پایان آبان ماه ۱۳۹۸
فروش در ماه جاری تاثیرات پیشرفت واحدهای فروش رفته در ماههای قبل
بهای تمام شده
(میلیون ریال)
متراژ فروش نرخ فروش
(ریال)
مبلغ فروش
(میلیون ریال)
بهای تمام شده شناسایی شده
(میلیون ریال)
درآمد شناسایی شده
(میلیون ریال)
بهای تمام شده
(میلیون ریال)
متراژ فروش نرخ فروش
(ریال)
مبلغ فروش
(میلیون ریال)
پروژه بنفشه C-A فاز 4 اندیشه مسکونی مترمربع ۱,۲۳۱ ۰ ۰ ۱,۵۲۴ ۰ ۰ ۱,۲۳۱ ۰ ۰ ۱,۵۲۴
جمع       ۱,۲۳۱ ۰ ۰ ۱,۵۲۴ ۰ ۰ ۱,۲۳۱ ۰ ۰ ۱,۵۲۴


آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :
نام پروژه محل پروژه کاربری درصد مالکیت واحد زیربنای مفید وضعیت در پایان ماه گذشته پروژه های فروش رفته در طی ماه وضعیت در پایان ماه
درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده
(میلیون ریال)
برآورد هزینه های تکمیل پروژه
(میلیون ریال)
مبلغ بهای تمام شده برآوردی
(میلیون ریال)
متراژ مبلغ بهای تمام شده
(میلیون ریال)
درصد پیشرفت فیزیکی مبلغ بهای تمام شده
(میلیون ریال)
برآورد هزینه های تکمیل پروژه
(میلیون ریال)
مبلغ بهای تمام شده برآوردی
(میلیون ریال)
اداری خدامی تهران اداری ۵۱ مترمربع ۶,۰۰۴ ۹۰ ۱,۱۴۰,۳۱۹ ۷۹,۹۳۱ ۱,۲۲۰,۲۵۰ ۰ ۰ ۹۰ ۱,۱۴۰,۷۰۴ ۷۹,۵۴۶ ۱,۲۲۰,۲۵۰
صندوق زمین و ساختمان نگین شهرری شهرری   ۰ مترمربع ۵,۳۱۰ ۳۳ ۲۱۶,۶۶۴ ۵۲۵,۹۳۶ ۷۴۲,۶۰۰ ۰ ۰ ۳۳ ۲۱۹,۲۷۵ ۵۲۳,۳۲۵ ۷۴۲,۶۰۰
پروژه بنفشه C-A فاز 4 اندیشه مسکونی ۱۰۰ مترمربع ۸,۵۳۰ ۶ ۱۱۷,۰۰۲ ۶۰۸,۰۷۹ ۷۲۵,۰۸۱ ۰ ۱,۲۳۱ ۸ ۱۱۶,۳۳۵ ۶۰۸,۷۴۶ ۷۲۵,۰۸۱
مرکز شهر اندیشه فاز 4 شهر جدید اندیشه مسکونی / تجاری ۷۹ مترمربع ۹۸,۲۱۵ ۱ ۱۵,۰۲۲ ۵,۲۲۷,۸۸۴ ۵,۲۴۲,۹۰۶ ۰ ۰ ۱ ۱۵,۴۵۲ ۵,۲۲۷,۴۵۴ ۵,۲۴۲,۹۰۶
جمع       ۱,۴۸۹,۰۰۷ ۶,۴۴۱,۸۳۰ ۷,۹۳۰,۸۳۷ ۰ ۱,۲۳۱ ۱,۴۹۱,۷۶۶ ۶,۴۳۹,۰۷۱ ۷,۹۳۰,۸۳۷