مجتمع مسکونی تجاری نگین شهر ری
مجتمع مسکونی تجاری نگین شهر ری
محل پروژهدولت آباد ، خیابان بروجردی،چهارراه قدس ،نبش کوچه محدحسن ابراهیمی
مساحت خالص          22403
زیربنا34607
تعداد واحد318
تعداد بلوک6
تعداد طبقات       9
نوع نماسنگ و چوب