پروژه تجاری و مسکونی مرکز شهر
مجتمع تجاری و مسکونی مرکز شهر